Regulamin serwisu wrozby-kielce.pl

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu wrozby-kielce.pl.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej wrozby-kielce.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

 

Definicje

§ 2

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

wrozby-kielce – serwis dostępny w domenie internetowej wrozby-kielce.pl, którego operatorem jest FHU EZO-SUN Magdalena Dąbrowska, ul. Malachitowa 11, 25-754 Kielce, REGON 260704372, NIP 6572194563.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu wróżby-kielce.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

BIURO MATRYMONIALNE – Usługa oferowana przez serwis wrozby-kielce.pl

SKLEPIK EZOTERYCZNY – sklep internetowy współpracujący z  FHU EZO-SUN Magdalena Dąbrowska w ramach wrozby-kielce, prezentujący w serwisie wrozby-kielce.pl swoje towary.

KONTO – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez wrozby-kielce.pl pod unikalną nazwą(login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach wrozby-kielce;

TOWAR – produkt oferowany przez Sklepik

REGULAMIN – niniejszy dokument.

 

Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu wrozby-kielce.pl

§ 3

 1. Klientem serwisu może zostać osoba pełnoletnia.
 2. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oraz uiszczając opłatę wstępną staje się klientem serwisu, w tym Biura matrymonialnego, jednocześnie wyrażając zgodę na przedstawianie swoich  zdjęć i danych kontaktowych wybranemu, w wyniku testu doboru partnerskiego, klientowi biura ( w przypadku braku zgody na przedstawianie danych kontaktowych, wszelka korespondencja przekazywana będzie za pośrednictwem Biura).
 3. Klienci mają obowiązek przedstawienia prawdziwych danych we wszelkiego rodzaju formularzach potrzebnych w celach matrymonialnych, jak również ponoszą za ich prawdziwość pełną odpowiedzialność. W razie powtarzających się skarg i problemów występujących z prawdziwością podanych informacji przez Klienta, serwis zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiej osoby z rejestru klientów bez zwrotu pieniędzy za wykupiony okres członkowski.
 4. Przez okres wykupionego członkostwa w Biurze matrymonialnym serwis  zobowiązuje się do udostępniania w miarę napływania, oferty :

  • w formie elektronicznej, po potwierdzeniu chęci takowego kontaktu przez Klienta,
  • przy osobistych spotkaniach z doradcami życiowymi poprzez przegląd rejestru klientów.
 5. Serwis, w tym Biuro matrymonialne nie ingeruje i nie bierze odpowiedzialności za dalsze relacje swoich Klientów po otrzymaniu kontaktu.
 6. W przypadku rezygnacji z usług serwisu, w tym Biura matrymonialnego opłata wpisowa jak i za wykupiony okres członkowski nie podlega zwrotowi.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Serwisu powiadamiając wcześniej o takowych zmianach Klientów Serwisu.
 8. Serwis jest zobowiązane do rzetelnego świadczenia usług matrymonialnych. Jednocześnie zapewniając pełną dyskrecję wykonywanych usług.

Rejestracja i Konto Użytkownika

§ 4

 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego.
 3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub – w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji – prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto.
 5. Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Organizatorów, w tym poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.
 6. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako: zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, – zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu i polityki prywatności,
 7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.
 8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 9. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:

  1. na swoje żądanie – korzystając z funkcjonalności konta
  2. bez swojej zgody – w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik – wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

 

Postanowienia Końcowe

§ 5

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis poinformuje o tym Użytkowników na stronach wróżby-kielce.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez serwis.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny;
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018

 

Polityka prywatności

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

 

Korzystając z naszej usługi (dalej „Usługa”) powierzasz nam swoje informacje. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usługi. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia konta w Usłudze (o ile Usługa to zapewnia) np. adres e-mail, które Nam podajesz np. w ramach formularza dostępnego w Usłudze, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Usłudze czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.

 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest FHU EZO-SUN Magdalena Dąbrowska, ul. Malachitowa 11, 25-754 Kielce, REGON 260704372, NIP 6572194563.

 

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Cele przetwarzanie danych:

Podstawy prawne:

Okres przetwarzania:

wykonanie umowy na linii wrozby-kielce.pl użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”)

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a wrozby-kielce.pl, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

 

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Jest to istotne ponieważ nie mając niektórych danych nie możemy świadczyć Usług na Twoją rzecz – przykładem może być niezbędność adresu e-mail dla świadczenia Usługi konta.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie naszych pisemnych poleceń. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych
 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

Informacja o "cookies"

Cookies i inne podobne technologie

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji WPM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

 

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 1. świadczenia usług;
 2. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
 6. realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 3. określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 4. blokowania lub usuwania cookies.

 

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

 1. Internet Explorer
 2. Mozilla Firefox
 3. Chrome
 4. Opera
 5. Inne

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

 

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress